vendredi 21 novembre 2008 15:13

Tibet          Menu

Nous signalons qu'il s'agit d'un rituel tibtain qui n'a rien d'originellement bouddhiste

Chenrzig Puja

Chenrezi.jpg (6347 octets)

(prire de refuge)

Dak dang dro wa nam khei tha dang nyam pei sem chen tham che d di ne zung te ji si jang chhub nying po la chhi kyi bar du

(prise de refuges)

Pal den la ma dam pa nam la kyab su chhio yidam kyil kor gyi lha thsok nam la kyab su chhio sang gye chom den de nam la kyab su chhio dam pei chh nam la kyab su chhio phak pei gen dun nam la kyab su chhio pa wo khan dro chh sung mei tshok ye she kyi chen dang den pa nam la kyab su chhio

(refuge de boddhicitta)

Sang gye chh dang tshok kyi chhok nam la Jang chhub bar du dak ni kyab su chhi dak gi jin sok gyi pei s nam kyi jang chhub bar du dak ni kyab su chhi dak gi jin sok gyi pei s nam kyi dro la phen chhir sang gye drub par shok

(visualisation des dts)

Dak sok kha kyab sem chen gyi chi tsuk pe kar da wei teng hri le phak chhok chen ze rig kar sel zer nga den thro dze dzum thuk je chen gyi zig chhak zhii dang po thal jar dze ok nyi shel threng pe kar nam dar dang rin chhen gyen gyi tre ri dak pak tei t yok sl pak me pei u gyen chen zhab nyi dor jei kyil trung zhuk dri me da war gyab ten pa kyab ne kn d ngo wor gyur

(prire Chenrzi)

Jo wo kyn gyi ma g ku dok kar dzok sang gye kyi u la gyen thuk jei chen gyi dro la zik chen re zik la chhak tsal lo

(prire des sept rayons)

Phak pa chen re zik wang dang chhok chu d sum zhuk pa yi gyal wa se che tham che la kn ne dang we chhak tsal lo me tok duk p mar me dri zhal ze rl mo la sok pa ng jor yi kyi trul ne bl phak pei tshok kyi zhe su sl thok ma me ne da tei bar mi ge chu dang tsam me nga sem ni nyn mong wang gyur pei dik pa tham che shak par gyi nyen th rang gyal jang chhub sem so so kye wo la sok pe d sum ge wa chi sak pei s man la ni dak yi rang sem chen nam kyi sam pa dang lo yi je drak ji ta war chhe chhung thn mong thek pa yi chh kyi khor lo kor du sl khor wa ji si ma tong bar nya ngen mi da thuk je yi dik ngal gyam tshor jing wa yisem chen nam la zik su sl dak gi s nam chi sak pa tham che jang chhub gyur gyur ne ring por mi thok dro wa yi dren pei pal du dak gyur chik

(prire des six royaumes de chenrzi)

Sl wa deb so phak la ma chen re zik sl wa deb so yi dam chen re zik sl wa deb so phak chhok chen re zik sl wa deb so kyab gn chen re zik sl wa deb so jam gn chen re zik thuk je zung shik gyal wa thuk je chen tha me khor wa drang me khyam gyur ching z me duk ngal ngong wei dro wa la gn po khye le kyab zhen ma chhi so nam khyen sang gye thob par jin gyi lob thok me d ne le ngen sak pei th zhe dang wang gi nyal war kye gyur te tsha drang duk ngal nyong wei sem chen nam iha chhok khye kyi drung du kye war shok Om mani peme hung thok me d ne le ngen sak pei th ser nei wang gi yi dak ne su kye tre kom duk ngal nyong wei sem chen nam zhong chhok po ta la ru kye war shok om mani peme hung thok me d ne le ngen sak pei th ti muk wang gi dr dror kye gyur te len kuk duk ngal nyong wei sem chen nam gn po khye kyi drung kye war shok om mani peme hung thok me d ne le ngen pei th d chhak wang gi mi yi nu su kye drel phong duk ngal nyong wei sem chen nam zhing chhok de wa chen du kye war shok om mani peme hung thok me d ne le ngen sak pei th thrak dok wang gi iha min ne su kye thab ts duk ngal nyong wei sem chen nam po ta la yi zhing du kye war shok om mani peme hung thok me d ne le ngen sak pei th nga gyal wang gi iha yi ne su kye pho tung duk ngal nyong wei sem chen nam po ta la yi zhing di kye war shok om mani peme hung dak ni kye zhing kye wa tham che du chen re zik dang dze pa tshung pa yi ma dak zhing gi dro nam drl wa dang sung chhok yik druk chhok chur ge par shok phak chhok khye la sl wa deb pei th dak gidl jar gyur wei dro wa nam le dre lhur len ge wei le la tsn dro wei dn du chh dang den par shok

(ddicace et mantra)

De dar tse chik sl tab pe phak pei ku le zer thr ma dak le nang thrl she jang chhi n de wa chen gyi zhing nang ch kye dri l ngak sem chen re zik wang ku sung thuk nang drak rik tong yer me gyur om mani peme hung gak zhen l nang phak pei ku dra dak yi ge druk pei yang dren tok ye chhen pi long

(ddicace des mrites)

Ge wa di yi nyur du dak chen re zik wang drub gyur ne dro wa chik kyang ma l pa de yi sa la g par shok di tar gom de gyi pei s nam kyi dak dang dak la drel thok dro wa kn mi tsang l di bor war gyur ma thak de wa chen du dz te kye war shok kye ma thak tu sa chu rab dr ne trl pe chhok chur zhen dn je par shok ge wa di yi kye wo kn s nam ye she tshok dzok te s nam ye she le jung wei dam pa ku nyi thob par shok jang chhub sem ne rin po chhe ma kye pa nam kye gyur chik kye pa nyam pa me pa dang gong ne gong du phel war shok

(prire Padamsambhava)

Hung or gyen yl gyi nub jam tsham pe ma ge sar dong po la ya tshen chhok gi ng drub nye pe ma jung ne zhe su drak khor du khan dro mang p kor khye kyi je su dak drub kyi chin jyi la chhir shek sl guru pema siddhi hung Om ah hung bedzra guru peme siddhi hung d sum sang gye guru rin po che ng drub kn dak de wa chhen p zhab bar chhe kn sel dn dl trak po tsl sl wa deb so jin gyi lab tu sl chhi nang sang wei bar chhe zhi wa dang sam pa lhn gyi drub par jin gyi lob ge wa di yi nyur du dak or gyen pema drub gyur ne dro wa chik kyang ma l pa de yi sa la g par shok

(prire pour Dewachen)

E ma ho ngo tshar sang gye nag wa tha ye dang ye su jo wo thuk je chhen po dang yn du sem pa tu chhen thob nam la sang gye jang sem pak me khor gyi kor de kyi ngo tshar pak tu me pa yi de wa chen zhe ja wei zhing kham der dak ni di ne tshe ph gyur ma tha kye wa zhen gyi bar ma chh pa ru de ru kye ne nang thei zhal thong shok de ke dak gi mn lam tab pa di chhok chui sang gye jang sem tham che kyi ge me crub par jin gyi lab tu sl teya tha pen tsen dri ya a wa bodha ni so ha

(prire pour le dala Lama)

Gang rii ra we kor wei zhing kham dir phen dang de wa ma l jung wei ne chen re zik wang ten dzin gyam tsho yi zhab pe si thei bar du ten gyur chik

(prire pour Karmapa)

De chhen tshok kyi khor lor tak rl pa d sum gyal wei ter chhen karma pa yab se gy par che pa si tsho dir kal pa kal pei bar du zhab ten sl gang gi zhab sang sung gi sang wa la th sam drub pa nying por je pa yi pong dang lok pei de nam tham che ni yar gyi chhu wo ta bur gye gyur chik

(prire pour Kalou rinpoch)

Om so ti gyal kn thrin le wang chhuk karma pei zab sang ten pa dzin kyong pel wa la rang jung dor jei kn zang mn pei th yong drub khyab dag lama nyur jn sol pal den la ma zhab pe tn pa dang kha nyam yong la de kyi jung wa dang dak zhen ma l thsok sak drib jang ne nyur du sang gye sa la g par shok

(prire Orgyen)

Namo guru chhok chu d zhi gyal wa se dang che lama yi dam khan dro ch kyong tshok ma l zhing gi dl nye shek su sl dn gyi nam khar pe dei den la zhuk l ngak yi sum g pe chak tsal lom,mchhi nang sang wa de zhing nyi kyi chh ten chhok de shek nam kyi chen nga ru ngn gyi dik pei tshok la dak nong zhing da tei mi ge gy pe rab tu shak chhin chhe de la dok chhir dak gi dom s nam ge tshok kn la yi rang ngo gyal wei tshok nam nya ngen mi da war de n sum dang la me chh khor khor ge tshok ma l dro wei gy la ngo dro nam la me thar pei sar chhin shok sang gye se che dak la gong su sl dak gi tsam pei mn lam rab zang di gyal wa kn tu zab dang de se dang phak pa jam pal yang kyi khyen pa tar de dak kn gyi je su dak lob shok ten pei pal gyur lama rin chhen nam nam kha zhin du kn la khyab par shok nyi da zhin du kn la sa war shok ri wo zhin du tak tu ten par shok ten pei zhi ma gendrn rin po chhe thuk thn thrim tsang lab sum gyi chhuk shok ten pei nying po sang ngak drub pei de dam tshik den zhing kye dzok thar chhin shok ten pei jin dak chh kyong gyal po yang chhab si gye shing ten la men par shok ten pei zahb dek gyal rik ln po yang lo dr rab phel tsal dang den par shok ten pei sl ke khyim dak jor den nam long ch den zhing nyer tshe par shok ten la de pei yang pei gyal kham kn de kyi den zhing bar chhe zhi war shok lam la ne pei nal jor dak nyi kyang dam tshik mi nyam sam pa drub par shok dak la zang ngen le kyi drel gyur gang ne kab thar thuk gyal we je dzin shok dro nam la me thek pei gor zhuk ne kn zang gyal si chhen po thob par shok

(courte prire de ddicace)

Kn zang dor je chhang chhen men chhe ne drin chen tsa wei la ma yen cche kyi dro wei dn du mn lam gang tab pa de dak tham che dak gi drub par shok s nam di yi tham che zik pa nyi thob ne nye pei dra nam pham je ne kye ge na cchi ba lab thruk pa yi si pei tsho le dro wa drl war shok jam pa la wo ji tar khyen pa dang kn tu zang po de yang de zhin te de dak kn gyi je su dk lob ching ge wa di dak tham che rab tu ngo de wa di yi kye wo kn s nam ye she tshok dzok te s nam ye she le jung wei dam pa ku nyi thob par sho sanggye ku sum nye pei jin lab dang chh nyi mi gyur den pei jin lab dang gen dn me cche dun pei jin lab kyiji tar ngo wa mn lam brub par shok

******

Nous donnons ici la traduction de la Prire 7 branches (in Sagesse chrtienne & mystique orientale - Chenique - Dervy-Livres - 1995 - )

1- Totalement et avec sincrit, je vous rends hommage, noble Chenrzi, ainsi qu'aux Bouddhas et aux Bodhisattvas qui rsident dans les dix directions et les trois temps.

2 - J'offre en ralit et en imagination fleurs, encens, lampes, parfums, nourritures, musiques et d'autres choses encore et je requiers de la Noble Assemble (des B & B ) d'accepter ces offrandes

3 - Je dvoile les actions nuisibles, les dix actes non-vertueux, les cinq actes aux consquences incommensurables et les autres fautes commises depuis des temps sans commencement jsuqu' maintenant, l'esprit tant sous le pouvoir des motions perturbatrices

4 - Je me rjouis des actions bnfiques et de toutes les vertus quelles qu'elles soient, que les tres ordinaires, les Sravakas, les Pratyekas-Buddha et les Boddhisattvas ont accumules dans les trois temps.

5 - Je vous supplie de tourner la roue du Dharma des vhicules communs, petit et grand, en fonction des penses et particularits des tres.

6 - Je vous supplie de ne pas passer au-del de la souffrance aussi longtemps que le cycle des existences ne s'est pas vid. Par compassion, veuillez poser votre regard sur les tres qui sombrent dans l'ocan de la souffrance.

7 - Puissent tous les actes bnfiques que j'ai pu accumuler devenir la cause de l'veil et puiss-je acqurir sans dlai les qualits de sauveur des tres.

Tibet      Menu