ZEN

Menu

Sandokai

 

Chikudo daisen no shin, tzai mitsu ni ai fusu. NinKon ni ridon ar  D ni nanboku-no so nashi, reigen my ni kkettari, shiwa an ni ruch su. Jio sh-suru-mo moto kore mayoi. Ri-ni kan-mo mata satori-ni arazu. Mon mon issai-no kyo. Ego-to fuego-to, eshite sara-ni aiwataru. Shikarazareba kurai-ni yotte jusu. Shiki-moto shitsuz-o kotonishi. Sh-moto rakku-o koto-ni su. An-wa jch-no koto-ni knai, mei-wa seidaku-no ku-o wokatsu. Shidai--no sh onozukara fukusu, ko-no sono haha-o uru-ga gotoshi. Hi-wa nesshi, kaze-wa dy. Mizu-wa uruoi, chi-wa kerigo. Manako-wa iro, mimi-wa onj. Hana-wa, ka shitawa kanzo, shikamo ichi-ichi-no h-ni oite Ne-ni-yotte ha bunpu su. Honmatsu subekaraku shu-ni ki subeshi. Sonpi sono go-o mochivu, meich-ni atatte an ari. Ans-o motte koto nakare. Anch-ni atatte rnei ari, Meiso-o motte miru koto nakare. Meian ono ono aitai shite. Hi-suru-ni zengo-no ayumi-no gotoshi. Banmotsu onozuk'ara k ari. Masni y-to sho-to-o yubeshi. Jison sureba kangai gasshi. Ri zureba sempo sas. Koto-o ukete-wa subekaraku shu- esubeshi. Mizukara kiku-o rissuru koto nakare. Soka moku d-o esezumba. Ashio hakobu mo izukunzo michi-o shiran. Ayumi-o susumureba gon'on-ni arazu, mayotte senga-no ko-o hedatsu. Tsutsushinde sangen-no hito‑ni msu. Kin mu nashi ku wataru koto nakare.

 

ZEN